šetrně k přírodě - poctivě k člověku

Všeobecné obchodní podmínky 

společnosti  ENVIRA, o. p. s., IČ 02131315, se sídlem: Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař
(dále jen „prodávající“)

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) prodávajícího upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) či smlouvy o poskytování služeb uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí jakákoli osoba (fyzická či právnická), která žádá o uzavření smlouvy s prodávajícím. Je-li v těchto obchodních podmínkách užit pojem „smlouva“, rozumí se tím buď kupní smlouva, nebo smlouva o poskytování služeb uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím. Zbožím se pro účely použití těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí také služby poskytované prodávajícím, není-li výslovně uvedeno jinak. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese https://www.setrnepoctive.cz (dále jen „webová stránka“).

Vysvětlení pojmů

Prodávajícím je společnost  ENVIRA, o. p. s., IČ 02131315, se sídlem: Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 - Hostivař, zapsaná: Spisová značka: O 1220 vedená u Městského soudu v Praze 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“) je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého profesního výkonu uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jiným způsobem jedná. 

Podnikatel  (dále jen „kupující – podnikatel“), je dle ust. § 420 občanského zákoníku každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele a dále se podnikatelem rozumí každá osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Je-li kupující podnikatelem platí pro něj pravidla odlišná, je-li tak ve všeobecných obchodních podmínkách výslovně uvedeno. 

Ustanovení odchylná od všeobecných obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě nebo ve smlouvě o poskytování služeb. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

Vytvoření objednávky a Uzavření smlouvy

Základní informace 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Na webové stránce jsou obsaženy informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a dále informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Ceny zboží (dále jen „cena zboží“) jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Společně s cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Ceny zboží bez nákladů na balení a dodání zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Smlouva a smluvní vztah vzniká v okamžiku odeslání objednávky Kupujícím a přijetím objednávky Prodávajícím. Zpětně vygenerovaným elektronickým potvrzením na uvedenou e-mailovou adresu kupujícím, prodávající potvrdí přijetí objednávky. Na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Po vstupu na Webové stránky může Kupující  ze svého uživatelského rozhraní volně provádět operace související s objednáváním zboží. Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu. Kupní smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

Postup objednávání

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář umístěný na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

•    objednávaném zboží

•    způsobu úhrady ceny zboží

•    údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží,

•    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

•    bližších podmínkách pro dodávku zboží

•    celková cena zboží, která zahrnuje cenu zboží včetně nákladů na balení a dodání zboží (dále jen „celková cena zboží“)

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“ odešle kupující prodávajícímu objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky tento stav Kupujícímu potvrdí elektronickou formou, a to na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručeným potvrzením o přijetí objednávky (souhlas s přijetím), které je Prodávajícím zasláno Kupujícímu na jeho e-mail. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Cenové a platební podmínky

Všechny informace a data včetně cen prezentovaná aktuálně na E-shopu jsou platná pro dobu, kdy jsou Prodávajícím na E-shopu nabízeny. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Konečná kupní cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného a balného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží Kupujícím. Daňový doklad na základě Smlouvy slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

Celkovou cenu zboží dle smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

•    v hotovosti na adrese provozovny prodávajícího;

•    v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

•    bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího;

•    bezhotovostně platební kartou;

•    bezhotovostně prostřednictvím platebního systému ComGate;

V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je celková cena zboží splatná při převzetí zboží. 

V případě bezhotovostní platby je celková cena zboží splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy (tj. od doručení potvrzení o přijetí objednávky). V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je kupující povinen uhradit celkovou cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, který bude kupujícímu přiřazen při potvrzení objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit celkovou cenu zboží splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. V případě, že kupující nezaplatí celkovou cenu zboží ani ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů od doručení potvrzení o přijetí objednávky, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, o odstoupení od smlouvy prodávající písemně informuje kupujícího; prodávající vrátí kupujícímu veškeré finanční prostředky, které od kupujícího v souvislosti se smlouvou již přijal na bankovní účet, z něhož byly finanční prostředky poukázány prodávajícímu, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Nebude-li cena služeb kupujícím zaplacena v plné výši nejpozději 2 pracovní dny přede dnem, kdy má být objednaná služba poskytnuta, má se za to, že kupující je v prodlení se zaplacením ceny objednané služby a prodávající od smlouvy odstoupil, neoznámí-li prodávající písemně kupujícímu, že závazek ze smlouvy trvá. Pro tento účel kupující souhlasí s tím, aby přijaté finanční prostředky byly kupujícímu vráceny prostřednictvím bezhotovostní platby. Kupující sdělí prodávajícímu na jeho žádost číslo bankovního účtu pro vrácení finančních prostředků. 

V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy bylo zjištěno Prodávajícím, že není schopen zboží dodat.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Toto ustanovení neplatí pro kupující – podnikatele. Tímto není dotčeno ustanovení, kdy je prodávající oprávněn požadovat uhrazení celkové ceny zboží ještě před odesláním zboží kupujícímu. 

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad (fakturu). Podle zákona 112/2006 Sb., o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku nejpozději při uskutečnění evidované tržby a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad (fakturu) vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení celkové ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, se na Kupujícím zakoupené zboží vztahuje povinnost uhradit recyklační poplatek. Tuto povinnost splní Kupující spolu s uhrazením kupní ceny Prodávajícímu.

Dodací lhůta a podmínky dodání

Dostupnost zboží je uvedena v datových podrobnostech na portálu internetového obchodu vždy u prezentovaného zboží. Dodací lhůta začíná běžet u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Za splnění dodání zboží se považuje okamžik, předání tohoto zboží Kupujícímu Prodávajícím a tímto krokem přechází nebezpečí škody na věci na Kupujícího. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Odmítne-li kupující převzít zboží, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu skladného. Pokud si kupující nevyzvedne zboží, které se nepodařilo kupujícímu doručit, do 3 měsíců ode dne, kdy byl vyzván k převzetí zboží, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného, popř. je prodávající oprávněn tuto věc na náklady kupujícího zlikvidovat či odstranit. 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Prodávající akceptuje dodací podmínky, uvedené na webových stránkách přepravní společnosti dle způsobu dopravy, který při objednávce zvolil.

Pokud při doručení zásilky tato vykazuje zjevné poškození, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Za zjevné poškození se rovněž považuje neúplnost zásilky. Pokud zásilka vykazuje skryté poškození, je příjemce povinen tuto skutečnost oznámit do tří pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. Reklamaci na poškozené zboží je možné uplatnit emailem či telefonicky.

Součástí dodávky není zahrnuta služba instalace, ani zprovoznění zakoupeného zboží (pakliže není tato instalace zakoupena jako služba k produktu).

Odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, která byla upravena podle přání kupujícího, od smlouvy o dodávce zboží - věci, která podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

V případě uzavření smlouvy o poskytování služeb (platí také pro balíček poskytování služeb a dodání zboží), se má za to, že kupující výslovně souhlasí s tím, aby prodávající započal plnit své závazky vyplývající z této smlouvy již před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Kupující bere na vědomí, že po úplném splnění závazku prodávajícím ztrácí právo odstoupit od smlouvy. Bylo-li ze smlouvy o poskytování služeb plněno prodávajícím částečně před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, kupující uhradí prodávajícímu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Nejedná-li se o shora uvedený případ či o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží či poskytnutí služeb, přičemž v případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo na odstoupení bez uvedení důvodu nelze uplatnit pro kupujícího – podnikatele. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží či poskytnutí služeb. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat na adresu prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího V případě odstoupení od smlouvy dle shora uvedených podmínek se smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté finanční prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Kupující je povinen vrátit zboží   zkompletované a s původní originální výbavou. V případě shora uvedeného odstoupení od smlouvy vrátí prodávající finanční prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů ode dne obdržení a po kontrole vráceného zboží od kupujícího popř. ode dne, kdy kupující prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal nebo ode dne, v němž prodávající začal s plněním smlouvy o poskytování služeb; Pro tento účel kupující souhlasí s tím, aby přijaté finanční prostředky byly kupujícímu vráceny prostřednictvím bezhotovostní platby. Kupující sdělí prodávajícímu při odstoupení od smlouvy číslo svého bankovního účtu pro vrácení finančních prostředků.  

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení celkové ceny zboží.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu celkovou cenu zboží bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

Práva z vadného plnění

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

-    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

-    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

-    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

-    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů,

-    služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou.

Shora uvedené ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. 

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny/sídla, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, nebo e-mailem, není-li v Reklamačním řádu uvedeno jinak. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží či kupující oznámil vady u poskytovaných služeb.

Prodávající se zavazuje zajistit Kupujícímu servis v záruční době, nejméně v délce trvání 24 měsíců.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Mediátorem případných mimosoudních řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 (http://www.coi.cz).

Přechod vlastnického práva ke zboží

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží okamžikem zaplacení celkové ceny zboží v plné výši. Nebezpečí škody na zboží na kupujícího přechází jeho převzetím. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.    

Způsob zpracování osobních údajů kupujícího je uveden pod odkazem https://www.setrnepoctive.cz/info/ochrana-osobnich-udaju, který obsahuje mimo jiné informace v rozsahu požadovaném obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (známé jako Nařízení GDPR).

Ke zpracování osobních údajů kupujícího dochází zpravidla za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, za účelem plnění právní povinnosti prodávajícího a z důvodu oprávněných zájmů prodávajícího, které jsou odůvodněny v dokumentu „Informace o zpracování osobních údajů“.    

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího Kupující má možnost jednoduchým způsobem odmítnout souhlas s takovýmto zasíláním informací. Způsob zpracování osobních údajů kupujícího pro účely zasílání informací je uveden pod odkazem https://www.setrnepoctive.cz/info/prohlaseni-o-cookies, Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem a zejména občanským zákoníkem. Je-li některé ustanovení všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy na třetí osobu.

Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.

Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.

V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.

VOP mohou být prodávajícím kdykoliv změněny. Tyto změny však musí být vždy provedeny písemnou formou. Původní VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti nových VOP.

Přílohu všeobecných obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 19 .7. 2024 a jsou umístěny na internetových stránkách prodávajícího pod odkazem https://www.setrnepoctive.cz/info/obchodni-podminky.